Privacybeleid

Privacyverklaring Het Olde Ambaecht  

Het Olde Ambaecht, gevestigd aan Tordelenweg 10, 8896 JK Hoorn Terschelling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Het Olde Ambaecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Eventueel je e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Het Olde Ambaecht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het maken van een afspraak. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Olde Ambaecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Het Olde Ambaecht bewaart je persoonsgegevens zo lang als hieronder staat:

Als je mij een vraag stelt via de mobiele telefoon:

Ik bewaar het bericht dat je stuurt in de bewuste applicatie op de telefoon. 

Als je mij een vraag stelt per e-mail: Ik bewaar de e-mail die jij stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaal je zelf. Mijn e-mail correspondentie bewaar ik permanent. Ik werk met goed beveiligde mail via mijn eigen domein. 

Als je een factuur van mij hebt ontvangen: Ik bewaar je naam en adres minstens 7 jaar in mijn database met facturen. Af en toe schoon ik mijn adressenbestand op. Als ik denk nooit meer contact met je te hebben verwijder ik je gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Olde Ambaecht verstrekt geen gegevens aan anderen. Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Olde Ambaecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jijzelf bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hditzel@home.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Het Olde Ambaecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.